Меню Затваряне

Национален парк "Централен Балкан"Централен Балкан е обявен за национален парк през 1991 г. Това се прави с цел да бъде опазена неповторимата природа на Средна Стара планина и свързаните с нея традиции и поминък. Той е е една от най-ценните и с площта си от 716 км2 – една от най-големите защитени територии в Европа – втора категория според Международния съюз за защита на природата (IUCN). Заема най-високите части на Балкана, а средната надморска височина е приблизително 1000 метра. Територията му се заема от около 61% гори, сред които преобладават старите букови масиви. 36% са високопланинските пасища и ливади, а 3% заемат скалните образувания и отвесните каменни масиви.

На територията на парка има девет природни резервата от Категория I (по IUCN): “Боатин”, “Царичина”, “Стенето”, “Джендема”, “Северен Джендем”, “Стара река”, “Козя стена”, “Пеещи скали” и “Соколна”. Целият парк и осем от резерватите в него са включени в списъка на представителните защитени територии на ООН, а четири от тях са обявени за Биосферни резервати по програмата на ЮНЕСКО “Човек и биосфера”.

В НП „Централен Балкан“ се намират повече от 1% от горите на България, като средната им възраст е над 110 години. Широколистните пък са над 120-годишни. Особено ценни са буковите гори, изключително характерни за Стара планина. Над 1900 висши растения се откриват в парка – сред тях 13 вида са локални ендемити и над 200 вида лечебни растения. Голямо е разнообразието на животинския свят тук. Сред едрите бозайници най-разпространени са мечките, благородният елен, дивата свиня и дивата коза. Освен това се срещат над 130 представители на орнитофауната, осем вида земноводни, 14 вида влечуги, десетки са видовете пеперуди, които живеят в парка. Това богатство се допълва от 229 вида мъхове, 256 вида гъби и 208 вида водорасли.

Основен поминък за балканджиите още от древни времена е животновъдството. В последните години традиционното екстензивно животновъдство се възражда.

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *